Instant GRATIS Offerte
Klik hier om direct een offerte te ontvangen

Voorwaarden voor vertaaldiensten

Algemene Voorwaarden

Zie hieronder onze klantvoorwaarden waaronder het terugbetalingsbeleid. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons mailen op accounts@strakertranslations.com en geef ook uw naam en referentienummer op.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk verzoek tot een offerte van Straker voor de levering van vertaaldiensten en het verlenen van diensten na aanvaarding door de klant van een offerte van  Straker.

1 Definities: In deze algemene voorwaarden:

1.1 "Geaccepteerde Offerte" betekent een Offerte (of Aangepaste Offerte, indien van toepassing) die de Klant van Straker schriftelijk aanvaardt, met inbegrip van een schriftelijke kennisgeving van de Klant aan Straker om verder te gaan met de Diensten, deze kennisgeving kan worden gegeven door de Klant door het te betalen van de Offerte of de balans van enige Aangepaste Offerte (op voorwaarde dat het de Klant niet is toegestaan om enige wijziging aan de Offerte of de Aangepaste  Offerte en als de Cliënt dit  zal de Offerte of Aangepaste Offerte  worden geacht niet aanvaard te zijn door de Klant);

1.2 "Klant" d.w.z. de klant die de Straker vertaaldiensten aanvraagt (of namens wie vertaaldiensten worden aangevraagd) zoals vervolgens vermeld in de Offerte;

1.3 "Vertrouwelijke Informatie": alle vertrouwelijke informatie, know-how en verstrekte gegevens in vertrouwen door de ene partij aan de andere partij (en ook in het geval van de opdrachtgever de bron materialen en de te leveren producten), maar dit omvat niet de informatie die (a) zich is in het publieke domein bevindt, (b) na ontvangst door de wederpartij al bekend is aan die partij; (c) ten allen tijde na de datum van ontvangst door de andere partij in goeder trouw werd ontvangen door een derde partij (d) krachtens de wet moeten worden verstrekt door de wederpartij;

1.4 "Contract" is een contract dat een Geaccepteerde Offerte bevat en deze algemene voorwaarden;

1.5 “Aangepaste Offerte” is een aangepaste Offerte op grond van artikel 3.4 (b);

1.6 "Te leveren Prestaties" dit zijn de uiteindelijk te leveren prestaties voortvloeiend uit de Diensten;

1.7 "Intellectuele Eigendom" omvat alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, domeinnamen, concepten, know-how, handelsgeheimen, logo's en alle andere gelijkaardige zaken en rechten al dan niet geregistreerd;

1.8 "Offerte": is een offerte verstrekt door Straker aan de Klant;

1.9 "Diensten" zijn de diensten vermeld in de Offerte of de Aangepaste Offerte (indien van toepassing)

1.10 "Bronmaterialen" is het document / en door de Klant aan Straker geleverd voor vertaling, zoals aangegeven in de Offerte of de Aangepaste Offerte (indien van toepassing)

1.11 "Straker" betekent "Straker Translations Limited een bedrijf geregistreerd in Nieuw-Zeeland;

1.12 "Website" betekent de Straker website op het adres www.strakertranslations.com;

1.13 "Werkdag": elke andere dag dan een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag in Nieuw-Zeeland

2 Verzoeken voor vertaaldiensten

2.1 Iedere aanvraag voor vertaaldiensten aan Straker en levering van Bronmaterialen aan Straker zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

2.2 Er bestaat geen contract met betrekking tot een verzoek tot vertaaldiensten of met betrekking tot enige Bronmaterialen die ingediend kunnen worden bij Straker, tenzij en totdat er een Geaccepteerde Offerte bestaat. Zodra er een Geaccepteerde Offerte bestaat, wordt er een 'Contract' gevormd tussen de Klant en Straker met betrekking tot de diensten beschreven in die offerte.

2.3 Behoudens clausule 2.4, zal Straker een Offerte verstrekken na het verzoek van een Klant voor een vertalingsdienst in overeenstemming met de procedures op de Website.

2.4 Straker behoudt zich het recht voor om af te zien van een Offerte of eventuele vertalingsdienst wanneer het Bronmateriaal gegevens bevat die Straker naar eigen goeddunken (en zonder enige verplichting voor Straker om de Bronmaterialen te herzien naar geschiktheid, rechtmatigheid of anderszins) beschouwt als beledigend, obsceen, in strijd met enige wettelijke voorschriften of anderszins beschouwd door Straker als ongepast.

3 Dienstverlening

3.1 Behoudens ontvangst van alle van toepassing zijnde bedragen verschuldigd door de Klant, zal Straker de Diensten verstrekken zoals vermeld in de Geaccepteerde Offerte en in overeenstemming met de Straker standaard praktijken en procedures met inbegrip van de praktijken en procedures zoals beschreven op de Website op het moment dat de Offerte werd verstrekt aan de Klant.

3.2 De Klant moet alle gevraagde informatie door Straker verstrekken (via de Website) met betrekking tot de Diensten en ervoor zorgen dat al deze informatie juist en volledig is.

3.3 Straker levert diensten op verschillende gespecificeerde kwaliteitsniveaus. Het is de Klant die  verantwoordelijk is voor het kiezen van het gewenste niveau van dienstverlening om te voldoen aan haar/zijn eisen voldoen. Straker zal leveren volgens het gekozen niveau van dienstverlening als omschreven in de Geaccepteerde Offerte en heeft geen enkele verplichting om na te gaan of de kwaliteit geschikt is voor de behoeften van de Klant.

3.4 Indien, bij het verstrekken van diensten, Straker vaststelt dat het woordaantal en / of de aard van een vertaling varieert van wat Straker, via haar offertesystemen, geïdentificeerd heeft via de Bron Materialen bij het bepalen van de Ofterte:

(a) heeft Straker geen verantwoordelijkheid voor het voltooien van de vertaling tegen de prijs of de tegen de opgegeven leveringsdatum (en dus is de oorspronkelijke Geaccepteerde Offerte niet van toepassing voor de desbetreffende diensten), en

(b) zal Straker de Opdrachtgever een gecorrigeerde Offerte verstrekken (waaronder mogelijk herziene prijsstelling en / of herziene leveringsdatum/data) en de Klant zal:

(i) de Aangepaste Offerte aanvaarden door te betaling (of de instemming tot schriftelijke betaling) van het verschil verschuldigd voor de voltooiing van de Diensten in overeenstemming met de Aangepaste Offerte; of

(ii) het schriftelijk op de hoogte brengen van Straker als men niet wil verder gaan met de voltooiing van de Diensten voor de Aangepaste Offerte in welk geval de Klant een volledige terugbetaling zal ontvangen van de tot op heden betaalde bedragen voor de diensten van toepassing.

3.5 Indien een Klant Diensten zou aankopen (door aanvaarding van een offerte) op een zondag (in de tijdzone waarin er zich  Straker medewerkers bevinden)

Kan dit leiden tot een vertraging bij de voltooiing van de vereiste diensten maar Straker zal:

(a) zijn uiterste best doen om een dergelijke vertraging te minimaliseren en;

(b) zo spoedig mogelijk op de maandag (de volgende dag) de Klant van de vertraging in kennis stellen.

3.6 Straker heeft geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het Bronmateriaal, voor typografische of andere fouten en is niet aansprakelijk voor een controle van het Bronmateriaal op eventuele fouten of weglatingen in het Bronmateriaal ongeacht de aard van dergelijke fouten of weglatingen en ongeacht de impact die dergelijke fouten of weglatingen kunnen hebben op de kwaliteit van de Te Leveren Prestaties.

3.7 Bij beëindiging van de Diensten en onder voorbehoud van de ontvangst door Straker van alle verschuldigde sommen door de Klant, zal Straker de Te Leveren Prestaties leveren aan de Klant.

3.8 Straker zal de Te Leveren prestaties leveren aan de Klant in overeenstemming met de Straker standaard praktijken en procedures van toepassing op dat tijdstip of indien anders aangegeven in de Geaccepteerde Offerte. Straker zal zich redelijkerwijs inspannen om de Te Leveren Prestatoes te leveren op of voor de overeengekomen leveringstermijn datum / tijd, of waar er geen specifieke leveringsdatum / tijd wordt overeengekomen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Geaccepteerde Offerte, maar Straker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vertraging in het nakomen van de toepasselijke timing met inbegrip waar clausule 3.5 van toepassing is.

4 Kosten en betaling

4.1 De Klant betaalt alle toepasselijke vergoedingen zoals vermeld in de Geaccepteerde Offerte. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek van kosten of verrekening.

4.2 Eventuele toepasselijke BTW en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen en heffingen worden toegevoegd aan de aangerekende kosten.

4.3 Indien enig bedrag niet is betaald op de vervaldag:

(a) kan Straker een rente op dat bedrag in rekening  brengen van 10% per jaar berekend vanaf de vervaldag tot en met de datum waarop de betaling is ontvangen door Straker,

(b) kan Straker de verstrekking van Diensten opschorten of ophouden met de Diensten of Te Leveren Prestaties, naar eigen goeddunken kan het contract beëindigd worden in overeenstemming met clausule 10.2.

4.4 Indien een stortingsoptie wordt aangeboden aan de Klant en de Klant betaalt met een creditkaart, zal de creditkaart van de Klant worden opgeslagen door de derde verstrekker voor veilige online verwerking van betalingen Direct Payment Solutions (www.paymentexpress.com). Voor meer informatie over deze veilige opslag kan u de volgende link gebruiken http://www.paymentexpress.com/privacypolicy.htm. De creditkaart van de Klant zal in rekening worden gebracht voor het resterende bedrag (Geaccepteerde Offerte met aftrek van de al betaalde aanbetaling) na voltooiing van het desbetreffende werk en vóór de bestanden worden vrijgegeven aan de Klant.

5 Restitutiebeleid

5,1 Straker zal zorgen voor een terugbetaling aan de Klant met betrekking tot de betreffende Diensten, indien:

(a) de Vertaling niet langer nodig is: de Klant een contract beëindigt (of gedeeltelijk een Contract beëindigt) volgens artikel 10.1

(b) Niet-levering van Vertaling: de elektronische vertaling is niet geleverd aan de Klant na 4 werkdagen vanaf de leveringsdatum vermeld in de Geaccepteerde Offerte, er wordt geen restitutie voorzien indien de Klant niet alle vereiste informatie aan Straker bekend maakte zoals gevraagd door Straker, binnen een redelijke termijn;

(c) De vertalingen werden niet geleverd zoals voorzien: de Te Leveren Diensten geleverd aan de Klant zijn aanzienlijk verschillend van de te leveren diensten vereist door de Klant zoals vermeld in de Geaccepteerde Offerte (bijvoorbeeld de Te Leveren Diensten werden geleverd in de verkeerde doeltaal), of

(d) De vertalingen bevatten grove fouten: de Te Leveren Diensten bevatten grove fouten, op voorwaarde dat de Klant eerst, binnen de gestelde termijn, een verzoek indient tot correctie van alle dergelijke fouten alsook identificatie van de fouten in de Te Leveren Diensten. Indien fouten worden vastgesteld of herzieningen worden aangevraagd na de gestipuleerde periode kan de Klant geen aanspraak meer maken op enige restitutie

5.2 In geval van een monetaire terugbetaling, zal de terugkerende betaling 100% bedragen van het bedrag door de Klant betaald voor de betrokken diensten met aftrek van de koeriers-en administratiekosten, en alleen indien aan de volgende acties / voorwaarden zijn werden voldaan/vervuld binnen 10 werkdagen na neerlegging van de desbetreffende Te Leveren diensten aan de Klant:

(a) Het verzoek tot teruggave wordt ontvangen door Straker, schriftelijk via e-mail verzonden naar accounts@strakertranslations.com; telefoongesprekken zijn niet voldoende. Het verzoek tot teruggave moet het volgende omvatten: Job #, datum van ingebruikname, naam van het bedrijf die de dienst in gebruik heeft genomen, de naam van de persoon aan wie de factuur werd gefactureerd, het e-mailadres dat op het moment van de ingebruikname van de vereiste service gebruikt werd en de wijze waarop de dienst werd betaald (bijvoorbeeld Credit Card, Cash, Overschrijving).

(b) De Klant heeft de vereiste checklist voor de juiste achtergrond voltooid, overzicht, publiek, taal-toon, gereserveerde woorden en termen in de woordenlijst zoals gevraagd vóór de verzending van de bronmaterialen door Straker aan een Straker vertaler.

c) Waar van toepassing heeft de klant duidelijk uitgelegd waarom deze aanpassingen, die voorgesteld worden door Straker, niet doeltreffend zouden zijn.

 (d) Een actie die is goedgekeurd door de Klant en ingediend bij Straker die duidelijk stelt dat de Klant geen gebruik zal maken van de relevante Te Leveren Diensten / vertalingen geleverd door Straker en dit in gedeeltelijke vorm of in zijn geheel voor persoonlijke, zakelijke, commerciële of andere doeleinden.

5.3 Straker zal zich inspannen om onderzoek uit te voeren, en indien van toepassing, om de restituties te verwerken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een verzoek tot teruggave, maar terugbetalingsverzoeken kunnen tot 2 weken duren voor onderzoek en verwerking. Een antwoord wordt verzonden naar de Klant nadat Straker heeft bepaald of een terugbetaling noodzakelijk is. Als Straker bepaalt dat het verzoek tot terugbetaling voldoet aan de eisen van dit punt 5, zal de Klant daarvan schriftelijk in kennis gesteld worden en geadviseerd worden over de betalingsmethode die wordt gebruikt om de betaalde bedragen terug te betalen.

6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Niets in dit Contract gaat over naar Straker, eigendom van de Intellectuele Eigendomsrechten in de Bronmaterialen van de Te Verlenen Diensten.

6.2 Alle Intellectuele Eigendom in de processen, methodiek en know-how die door Straker wordt gebruikt voor het nakomen van een Contract zijn en blijven eigendom van Straker. Niets in enige Contractoverdracht voorziet in een overgang van de Intellectuele Eigendom van Straker naar de Klant.

7 Vertrouwelijke Informatie

7.1 De partijen erkennen en bevestigen het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie.

7.2 Geen van de partijen is gerechtigd om enige Vertrouwelijke Informatie te verstrekken met uitzondering van:

(a) aan haar bestuurders, werknemers, aannemers of onderaannemers voor zover nodig bij de uitvoering van het contract;

(b) met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, of

(c) aan zijn professionele adviseurs.

8 Klantengaranties

8.1 De Klant verklaart en garandeert aan Straker dat:

(a) het alle noodzakelijke rechten bezit of over alle Bronmaterialen de rechten heeft en aldus kan toestaan dat het Bronmateriaal aan Straker kan worden verstrekt om de Diensten aan te vragen en dat zodoende er geen inbreuk plaatsvindt op de Intellectuele Eigendomsrechten van alle derden,

(b) het niets zal indienen en niets heeft ingediend bij Straker of de Website, en zal niets gebruiken i.v.m. het gebruik van de Website, De Diensten of in enig ander verband met Straker (al dan niet een apparaat, software of enig ander ding of verwerkt in de bronmaterialen of anderszins) dat zal of zou kunnen interfereren met de werking van Straker de systemen en / of de Website, en

en zal niets gebruiken in verband met het gebruik van de Website, de Diensten of anderszins in verband met Straker (of een apparaat, software of enig ander ding of ingebed in de grondstoffen of anderszins) die zal of zou kunnen van invloed zijn op de werking van de systemen en / of de Website, en

(c) het is bevoegd tot het aangaan van en het uitvoeren van zijn verplichtingen en het de mogelijkheid heeft tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

8.2 De Klant vrijwaart Straker tegen alle verliezen, kosten (inclusief juridische kosten voor een advocaat en eigen klantenbasis), kosten, eisen of aansprakelijkheid hetzij direct, indirect, gevolg-of andere wijze, en of dit het geval is in een Contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), het eigen vermogen of aan de andere kant, voortvloeiend uit een vordering van een derde partij waar de vordering is ontstaan uit een schending van de verklaringen en garanties van de Klant in artikel 8.

9 Straker's Garanties

9.1 Straker garandeert dat het de bevoegdheid heeft om verplichtingen aan te gaan, deze uit te voeren en het ook de mogelijkheid heeft om de verplichtingen onder dit Contract uit te voeren.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden, alle garanties, voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid), uitdrukkelijk of stilzwijgend door de wet, gewoonterecht of anderszins, worden uitgesloten door Straker voor zover toegestaan ​​door de wet.

10 Beëindiging

10.1De Klant kan, zonder reden, een Contract beëindigen (of, met inachtneming van deze clausule 10.1, onderdeel van een Contract) ten allen tijde tot 30 minuten na eerste betaling met betrekking tot deze overeenkomst is ontvangen door Straker, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Straker binnen die 30 minuten tijdsperiode. De Klant kan slechts dat onderdeel van een Contract opzeggen waar aparte prijszetting is opgegeven in de Geaccepteerde Offerte voor de Diensten die niet meer nodig zijn. Wanneer een Contract gedeeltelijk wordt beëindigd onder deze clausule moet de Klant, ten tijde van de opzegging de Diensten opgeven die niet meer nodig zijn.

10.2 Zonder beperking van andere rechten of rechtsmiddelen die Straker kan hebben, kan Straker het Contract beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien de Klant nalaat om een ​​achterstallig bedrag te betalen binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving van Straker met een vraag tot betaling.

10.3 Zonder afbreuk te doen aan de rechten van Straker onder artikel 10.2, kan elke partij het Contract onmiddellijk verbreken indien de andere partij:

(a) één of meerdere van zijn verplichtingen uit het Contract overtreed en nalaat de tekortkoming op te lossen binnen 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving waarbij men er niet in slaagt om aan de inbreuk te verhelpen , of

(b) onvermogend wordt of in liquidatie treedt of een curator of zaakvoerder aangesteld wordt over zijn activa of men niet langer handel drijft of een regeling maakt met zijn schuldeisers.

10.4 Bij beëindiging van een Contract:

(a) zijn alle bedragen verschuldigd aan Straker onmiddellijk opeisbaar,

(b) de bepalingen van het Contract die naar hun aard bedoeld zijn om beëindiging te overleven zullen volledig van kracht blijven.

11 Aansprakelijkheid

11,1 Met inachtneming van artikel 11.2 zal Straker enkel aansprakelijk zijn voor directe schade (met uitzondering van het verlies van omzet of winst en met uitsluiting van alle gevolgschade) tot een maximum van NZ $ 100.

11.2 Voor 'Professional Plus' Services, zal Straker enkel aansprakelijk zijn voor directe schade (met uitzondering van het verlies van omzet of winst en met uitsluiting van alle gevolgschade) tot een maximum van het bedrag betaald door de Klant aan Straker voor de Diensten.

12 Geschillenregeling

12.1 Indien een geschil ontstaat tussen de partijen met betrekking tot een Contract of de omstandigheden, vertegenwoordigingen of gedrag dat aanleiding geeft tot het Contract, kan geen van beide partijen beginnen met enige gerechtelijke of arbitrale procedure met betrekking tot het geschil tenzij deze partij heeft voldaan aan de procedures die voorzien zijn in artikel 12.

12.2 De partij die het geschil aanvat ("de eerste partij") moet een schriftelijke kennisgeving van het geschil aan de andere partij ("de wederpartij") verschaffen en de vertegenwoordiger van de eerste partij bekend maken voor de onderhandelingen. De wederpartij dient binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling een schriftelijke kennisgeving te geven aan de eerste partij voor het benoemen een vertegenwoordiger voor de onderhandelingen. Elke genomineerde vertegenwoordiger zal bevoegd zijn om het geschil te regelen of op te lossen.

12.3 Indien de partijen het geschil niet kunnen oplossen door overleg en onderhandeling binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de eerste partij, dan moeten de partijen het geschil onmiddellijk verwijzen naar de bemiddeling.

12.4 De bemiddeling moet worden gevoerd in het kader van de LEADR New-Zealand Inc Standard Mediation Agreement - (de LEADR Nieuw-Zeeland Inc Standaard Bemiddelingsovereenkomst). De bemiddeling moet worden uitgevoerd door een bemiddelaar tegen een vergoeding overeengekomen door de partijen. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, zal de bemiddelaar worden geselecteerd en zijn / haar vergoeding zal bepaald worden door de voorzitter, op dat moment, van LEADR Nieuw-Zeeland Inc

13 Consumenten Garantie Wet

13.1 Indien de Klant goederen verkrijgt, of zelf instaat voor het verwerven van goederen of diensten van Straker door een Contract voor het nastreven van de doeleinden van een bedrijf, zou de Consumer Guarantees Act 1993 (Consumenten Garantie Wet 1993) van toepassing ware het niet voor deze clausule 13.1 de Consumer Guarantees Act 1993 (De Consumenten Garantie Wet).

14 Algemeen

14.1 Volledige overeenkomst: Elk Contract vormt de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen de partijen, dit vervangt alle voorstellen of eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, en alle andere vormen van communicatie tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van dit Contract.

14.2 Aanpassingen: Tenzij uitdrukkelijk bepaald, zal geen enkele aanpassing aan een Contract effectief zijn tenzij het schriftelijk verschaft wordt en ondertekend is door beide partijen.

14.3 Vrijstelling: Het niet uitoefenen of een gebrek aan uitoefening of vertraging in de uitoefening van een recht of rechtsmiddel door een partij zal een verklaring van afstand vormen door die partij van die of enige andere rechten of rechtsmiddelen waarover zij beschikt.

14.4 Gedeeltelijke Ongeldigheid: Indien een bepaling uit een Contract of de toepassing ervan op welke partij of omstandigheid dan ook ongeldig is of wordt of niet-afdwingbaar is op enigerlei wijze, zal de rest van het contract en de toepassing ervan niet worden aangetast en afdwingbaar blijven in de grootste mate toegestaan ​​door de rechterlijke macht.

14.5 Zelfstandig ondernemer: Straker is een onafhankelijke contractant voor de Klant en is in alle opzichten onafhankelijk van de Klant. Niets in enig Contract bepaalt dat er een partij of partner, agent, werknemer of een samenwerkende vennootschap wordt gevormd.

14.6 Opschorting: Straker kan nakoming van haar verplichtingen op schorten op grond van een contract zo lang men niet in staat is om de diensten uit te voeren door redenen buiten haar controle.

14.7 Opdracht: De Klant mag zijn rechten niet toekennen onder enige contractuele vormgeving zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Straker.

14.8 Verbreking: Indien enige bepaling van een Contract ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is om welke reden dan ook, zal het contract van kracht blijven met uitzondering van dergelijke bepalingen die dan verwijderd worden geacht.

14.9 Prioriteit: In geval van een strijdigheid of inconsistentie tussen de Geaccepteerde Offerte en deze voorwaarden, zijn deze voorwaarden prioritair.

15 Mededelingen

15.1 Kennisgevingen krachtens elk contract moeten schriftelijk en per post of fax naar het adres of faxnummer verstuurd worden, vermeld in de Offerte (tenzij anders meegedeeld schriftelijk meegedeeld binnen een periode van 7 dagen).

15.2 Aankondigingen verzonden per post worden geacht ontvangen te zijn 10 dagen na verzenden van of naar een overzeese bestemming en drie dagen na het posten in Nieuw-Zeeland en mededelingen per fax worden geacht ontvangen te zijn na verzending zolang de afzender in het bezit is van een verzendrapport met vermelding van het juiste aantal verzonden pagina's verzonden, de datum en het tijdstip van verzending en de vermelding dat de verzending succesvol was.

16 Toepasselijk recht

16.1 Elke Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nieuw-Zeelandse wet en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nieuw-Zeelandse rechtbanken.

 

We dienen onze klanten wereldwijd sinds 1999

We hebben kantoren in 9 landen en we verstrekken 24/7 ondersteuning 365 dagen per jaar voor onze klanten